Regulamin Barwy Dakaru

Data aktualizacji regulaminu: 2019-02-23

§ 1. Informacje wstępne

 1. Organizatorem imprezy jest Miasto Oborniki oraz projekt Farma Adrenaliny, a patronem medialnym 4x4wlkp.pl.
 2. Impreza ma charakter turystycznego przejazdu drogami publicznymi w większości gruntowymi / terenowymi
  z fragmentami cięższego terenu. Trasy są przygotowane ze względu na kategorie klasy, a odpowiednie próby terenowe dostosowane do możliwości aut przynależących do danej klasy.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia limitu załóg.
 4. Zgłoszenia na imprezę odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.farma-adrenaliny.pl
  i obejmują jedynie załogi zgłaszające się w okresie aktywności formularza. Dla osób zgłaszających się po zamknięciu formularza zapisów przewidziana jest lista rezerwowa.
 5. Wpisowe na imprezę w kwocie 250 zł / za załogę 2 osobową - tj. kierowca + pilot przyjmowane są w formie wpłaty na konto podane po akceptacji zgłoszenia.
 6. W ramach wpisowego Uczestnik otrzymuje materiały i gadżety okolicznościowe, materiały nawigacyjne oraz dwa posiłki (rano, przed startem oraz po południu, przed ogłoszeniem wyników..
 7. W przypadku rezygnacji z imprezy wpisowe nie jest zwracane, może zostać jedynie przepisane na inną osobę zgłaszającą się do imprezy.
 8. O potwierdzeniu i dopisaniu uczestnika do listy decyduje kolejność wpłat.

 

 § 2. Organizacja rajdu

 1. Udział w imprezie polegać będzie na przejeździe wg trasy zapisanej w roadbook’u  oraz wykonaniu zadań w nim wskazanych.
 2. Start i meta imprezy: Oborniki, ul. Chłopska 1, Targowisko Miejskie.
 3. Biuro rajdu czynne od godziny 7:00.
 4. Start pierwszego pojazdu ok. 9:00.
 5. Przyjazd na metę pierwszego pojazdu: NIE WCZEŚNIEJ niż o 16:00.
 6. Zamknięcie mety ok. 17:30.
 7. Ogłoszenie wyników: 18:30.
 8. Wygrywającym jest pojazd, który zdobędzie najwięcej pieczątek. Czas przejazdu NIE MA znaczenia.
 9. Jeżeli będzie więcej niż jeden pojazd z jednakową liczbą pieczątek, o wygranej zadecyduje próba czasowa rozgrywana podczas imprezy.
 10. Pieczątki będą przybijane na specjalną kartę, trwale zamocowaną do pojazdu za pomocą stalowej linki. Zerwanie karty powoduje dyskwalifikację.
 11. Klasy - będą przydzielone na podstawie oceny sędziego przy odprawie:
 • EXTREME, każdy pojazd, bez żadnych ograniczeń, z wyciągarką elektryczną z przodu lub z tyłu, lub
  z dwoma wyciągarkami elektrycznymi. Wyciągarki mechaniczne będą plombowane.
 • WYCZYN, każdy pojazd, bez ograniczeń. Jeżeli pojazd jest wyposażony w jakiekolwiek wyciągarki - zostaną one zaplombowane
 • TURYSTYK, każde auto z napędem na cztery koła, opony maksymalne 33 cale, opony AT, MT za zgodą organizatora. Jeżeli auto ma wyciągarkę zostanie ona zaplombowana. Zakaz używania lin kinetycznych.

 

 § 3. Obowiązki uczestników

 1. Przed startem załoga zobowiązana jest wypełnić zgłoszenie, zapoznać się z niniejszym regulaminem imprezy (potwierdzeniem tego jest akceptacja odpowiedniego pola wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz złożenie podpisu podczas zapisów),
 2. Każda załoga podczas rejestracji winna jest okazać dowód rejestracyjny zgłoszonego pojazdu z ważnym OC oraz badaniem technicznym oraz umieścić na swoim samochodzie okolicznościową naklejkę z numerem startowym.
 3. Każda załoga zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu oraz stosowania się do przepisów ruchu drogowego i p-poż., ochrony środowiska oraz innych przepisów porządkowych.
 4. Pojazd uczestniczący w imprezie powinien stanem technicznym i wyposażeniem odpowiadać wymaganiom kodeksu drogowego, posiadać ważne badanie techniczne, ubezpieczenie OC, gaśnicę, apteczkę, a każdy kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy.
 5. W czasie trwania imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających, psychotropowych lub innych o podobnym działaniu przez uczestników imprezy.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z imprezy każdego Uczestnika, co do którego istnieje podejrzenie spożycia alkoholu, zażycia środków odurzających, psychotropowych lub innych o podobnym działaniu - do powiadomienia Policji włącznie. Organizatorzy mogą także "ukarać" ostrzeżeniem lub wykluczeniem z imprezy Uczestników którzy wedle ich uznania zachowują się niebezpiecznie, wulgarnie lub nie przestrzegają regulaminowych postanowień i ograniczeń imprezy. Możliwe jest także niedopuszczenie do startu w imprezie, jeśli uczestnicy nie okażą wymaganych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do ruchu pojazdu oraz ważnego OC.
 7. Odpowiedzialność za osoby przewożone pojazdami ponosi kierowca.
 8. Przed wjazdem na poszczególne konkurencje załoga jest zobowiązana do oceny możliwości ich pokonania, także od strony bezpieczeństwa przejazdu. Nie istnieje żaden obowiązek wjazdu na miejsce odbywania się konkurencji. Ich pokonywanie odbywa się na zasadzie całkowitej dobrowolności i zależy tylko i wyłącznie od decyzji załogi.
 9. Uczestnicy zobowiązani są do pokonywania trasy wyłącznie wg wskazówek zawartych w materiałach przekazanych przez organizatora.
 10. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania przyrody, unikania i zapobiegania sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników, organizatorów lub osoby trzecie.
 11. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania się zgodnie z zasadami poszanowania cudzej własności w szczególności nie niszczenia drzew, zasiewów, pól uprawnych i upraw leśnych pod groźbą wykluczenia z imprezy oraz wyciągnięcia sankcji prawnych.
 12. Obowiązuje absolutny zakaz zjeżdżania z wyznaczonych dróg na pola lub tereny prywatne na których nie ma wyraźne wyznaczonych prób przejazdu.
 13. Na trasie przejazdu obowiązuje zakaz rozpalania ognisk oraz pozostawiania śmieci.
 14. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń organizatorów, policji, żandarmerii wojskowej, straży pożarnej, straży leśnej i straży granicznej.
 15. Obowiązuje zakaz używania lin i pasów kinetycznych chyba, że organizator zadecyduje inaczej.
 16. RODO – Uczestnik imprezy akceptując regulamin wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów i sponsorów. Ponadto wyraża zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych jak również na ich gromadzenie w bazach danych Organizatorów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem w/w imprezy jest firma Integralux oraz Farma Adrenaliny.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do prawidłowej realizacji uczestnictwa w imprezie.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Administrator danych może jednak zachować ograniczoną część danych w celu wykazania zgodności z przepisami.

Powyższe uprawnienia uczestnik może zrealizować, wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@farma-adrenaliny.pl

Nie dopuszcza się podczepiania załóg na trasie i udziału w imprezie bez zgłoszenia.

 

§ 4. Odpowiedzialność uczestników

 1. Udział w imprezie jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko, tym samym ponoszą wyłączną odpowiedzialność cywilną, karną i finansową za wszelkie szkody w mieniu lub zdrowiu i życiu innych uczestników rajdu lub osób postronnych, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd.
 2. Uczestnicy nie będą też wnosili żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów oraz obsługi imprezy w wypadku jakichkolwiek strat, uszkodzeń czy uszczerbku na zdrowiu lub życiu, wynikający z ruchu pieszego, poruszania się pojazdów, używania sprzętu, itp.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania wszelkich koniecznych zmian w imprezie, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia powodów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa lub nakazanych przez władze, a także do całkowitego odwołania imprezy (jeżeli będzie to konieczne), bez przyjmowania żadnej odpowiedzialności za straty.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień w niniejszym regulaminie do momentu rozpoczęcia imprezy. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Uczestnika od jego przestrzegania.

 

§ 6. Osoby odpowiedzialne

Komandor imprezy - Paweł Grzybowski tel.  695 301 305