Regulamin SUV EXPERIENCE 2020

Regulamin SUV EXPIRIENCE

 

 aktualizacja: 2020-06-09

§1

Informacje wstępne

 1. Organizatorem imprezy jest Farma Adrenaliny
 2. Uczestnictwo w imprezie ma na celu rodzinną przejażdżkę krajoznawczą samochodem klasy SUV.
 3. Cała impreza ma charakter turystycznego, rodzinnego przejazdu drogami publicznymi w większości gruntowymi / terenowymi. Całość trasy jest możliwa do przejechania seryjnym samochodem z napędem na jedną oś. Dla chętnych, trasa będzie zawierała fragmenty o zwiększonej trudności terenowej.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia limitu załóg.
 5. Zgłoszenia na imprezę odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony w linku pod opisem imprezy.
 6. Wpisowe na imprezę w wynosi 130 zł / osoba dorosła oraz 65 zł / dziecko do 12 lat przy wpłacie przy zgłoszeniu do 31.06.2020 r., 180 zł / osoba dorosła oraz 90 zł / dziecko do 12 lat przy zgłoszeniu po 31.07.2020. Dane do wpłaty zostaną wysłane w odpowiedzi na zgłoszenie.
 7. Potwierdzeniem udziału w imprezie jest zaksięgowanie całej kwoty na koncie, tutaj decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 8. Minimalny limit załóg wynosi 10.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku nie osiągnięcia limitu zgłoszonych załóg. W takim przypadku wpisowe zostanie zwrócone.

 

§2

Organizacja imprezy

 1. Odprawa, start oraz meta imprezy odbędzie się w okolicach Poznania +- 10km, meta ok. 30 km od Poznania. Szczegóły będą podane z odpowiednim wyprzedzeniem i zostaną rozesłany na adresy e-mail zgłoszonych osób.
 2. Udział w imprezie polegać będzie na przejeździe wg trasy zapisanej w roadbook’u oraz wykonania zadań w nim wskazanych.
 3. Imprezę "wygrywają" załogi, które zbiorą największą liczbę punktów. Potwierdzeniem zdobycia punktu jest wpisanie odpowiedzi z zadań w odpowiednim miejscu na karcie drogowej.

 

§3

Obowiązki uczestników

 • Przed startem załoga zobowiązana jest wypełnić zgłoszenie, zapoznać się z niniejszym regulaminem imprezy (potwierdzeniem tego jest złożenie podpisu podczas zapisów lub akceptacja odpowiedniego pola wypełniając formularz zgłoszeniowy), umieścić na swoim samochodzie okolicznościową naklejkę z numerem startowym.
 • Każda załoga zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu oraz stosowania się do przepisów ruchu drogowego i p-poż, ochrony środowiska oraz innych przepisów porządkowych.
 • Pojazdy uczestniczące w imprezie powinien stanem technicznym i wyposażeniem odpowiadać wymaganiom kodeksu drogowego, posiadać ważne badanie techniczne, ubezpieczenie OC, gaśnicę, apteczkę, a każdy kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy.
 • W czasie trwania imprezy w części przejazdu samochodami obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych przez każdego Uczestnika imprezy.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z imprezy każdego Uczestnika, co do którego istnieje podejrzenie spożycia alkoholu, zażycia środków odurzających, psychotropowych lub innych o podobnym działaniu - do powiadomienia Policji włącznie. Organizatorzy mogą także "ukarać" ostrzeżeniem lub wykluczeniem z imprezy Uczestników którzy wedle ich uznania zachowują się niebezpiecznie, wulgarnie lub nie przestrzegają regulaminowych postanowień i ograniczeń imprezy.
 • Odpowiedzialność za osoby przewożone pojazdami ponosi kierowca.
 • Przed wjazdem na poszczególne konkurencje załoga jest zobowiązana do oceny możliwości ich pokonania, także od strony bezpieczeństwa przejazdu. Nie istnieje żaden obowiązek wjazdu na miejsce odbywania się konkurencji, ich pokonywanie odbywa się na zasadzie całkowitej dobrowolności i zależy tylko i wyłącznie od decyzji załogi.
 • Uczestnicy zobowiązani są do pokonywania trasy wyłącznie wg wskazówek zawartych w materiałach przekazanych przez organizatora.
 • Uczestnicy rajdu zobowiązani są do poszanowania przyrody, unikania i zapobiegania sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników, organizatorów lub osoby trzecie.
 • Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zachowania się zgodnie z zasadami poszanowania cudzej własności w szczególności nie niszczenia drzew, zasiewów pól uprawnych i upraw leśnych pod groźbą wykluczenia z imprezy oraz wyciągnięcia sankcji prawnych.
 • Na trasie przejazdu obowiązuje zakaz rozpalania ognisk oraz pozostawiania śmieci.
 • Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń organizatorów, policji, żandarmerii wojskowej, straży pożarnej, straży leśnej i straży granicznej.
 • Uczestnik imprezy akceptując regulamin wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, patronów i sponsorów.
 • Ponadto wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych jak również na ich gromadzenie w bazach danych Organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.sierpnia.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr133, poz. 883 z późn. zm.).
 • RODO – Uczestnik imprezy akceptując regulamin wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów i sponsorów. Ponadto wyraża zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych jak również na ich gromadzenie w bazach danych Organizatorów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

   

  Administratorem Danych Osobowych jest ARNEV Grzegorz Łyczykowski z siedzibą w Poznaniu, 60-479 przy ul. Strzeszyńskiej 242, REGON 300451383, NIP. 781-169-27-80.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do prawidłowej realizacji uczestnictwa w imprezie.

  Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Administrator danych może jednak zachować ograniczoną część danych w celu wykazania zgodności z przepisami.

  Powyższe uprawnienia uczestnik może zrealizować, wysyłając wiadomość na adres e-mail: przygoda@farma-adrenaliny.pl

 

§4

Odpowiedzialność organizatorów

 • Udział w imprezie jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko, tym samym ponoszą wyłączną odpowiedzialność cywilną, karną i finansową za wszelkie szkody w mieniu lub zdrowiu i życiu innych uczestników rajdu lub osób postronnych, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd.
 • Uczestnicy nie będą też wnosili żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów oraz obsługi imprezy w wypadku jakichkolwiek strat, uszkodzeń czy uszczerbku na zdrowiu lub życiu, wynikający z ruchu pieszego, poruszania się pojazdów, używania sprzętu, itp.

 

§5

Postanowienia końcowe

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania wszelkich koniecznych zmian w imprezie, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia powodów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa lub nakazanych przez władze, a także do całkowitego odwołania imprezy (jeżeli będzie to konieczne), bez przyjmowania żadnej odpowiedzialności za straty.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień w niniejszym regulaminie do momentu rozpoczęcia imprezy. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Uczestnika od jego przestrzegania.

§6

Osoby odpowiedzialne

Organizatorami i komandorami imprezy są:

Joachim Kroll  - tel. 602 483 117

Grzegorz Łyczykowski - tel. 513 063 109