Camper Van 4x4 Off-Road Meeting - 15-17.05.2020

 

 

[ english version - scroll down ]

 

Mamy przyjemność zaprosić wszystkich użytkowników pojazdów z grupy pojazdów Camper Van 4x4 / Adventure / Expedition na nową imprezę dedykowaną specjalnie dla Was.

 

Chcemy Was ugościć w rejonach Pojezierza Drawskiego gdzie wytyczymy specjalne trasy terenowo - krajoznawcze, na których będziecie mogli zwiedzić najciekawsze zakątki Pojezierza Drawskiego, przetestować możliwości swoich pojazdów oraz spotkać się z innymi, podobnie zakręconymi uczestnikami.

 

Całość spotkania ma mieć charakter weekendowego zlotu.

Bazą będzie Camping nad jeziorem Siecino.

Program mamy wypełniony po brzegi, nie będzie czasu na nudę.

Kilka tras przeznaczonych dla różnej wagi sprzętowej oraz ze zróżnicowanymi wymaganiami terenowymi. 

Także dla vanów bez napędu 4x4.

 

Ciekawe rozmowy, ciekawe sprzęty, szkolenie, ogniska oraz slajdowiska.

 

Ponieważ impreza jest adresowana dla pojazdów wyprawowych, udział przewidujemy przede wszystkim dla pojazdów terenowych i uterenowionych dostosowanych do podróży (mieszkalno-socjalnych) z napędem na wszystkie osie, o DMC nie większym niż 12 ton.

Takie zgłoszenia będziemy przyjmować w pierwszej kolejności oczywiście nie wykluczając udziału w imprezie zwykłych samochodów terenowych z rozbudowanym zapleczem mieszkalno-sanitarnym.

Dopuszczamy także uczestnictwo pojazdów nieuterenowionych, ale spełniających powyższe wymagania czyli mieszkalno-socjalne. Dla takich uczestników także przewidzieliśmy turystyczne trasy krajoznawcze.

 

 

Pakiety uczestnictwa / opłaty

Pakiet obejmuje załogę składającą się z pojazdu + 2 osób. 

Każda dodatkowa osoba jest za dopłatą.


Pakiet 1 - uczestnik - pt / sob / nd 

wpisowe 300 zł za załogę

wpisowe obejmuje:

 • wjazd i uczestnictwo na terenie zlotu, identyfikatory, okolicznościową nalepę, zestaw upominkowy
 • sobota - uczestnictwo w wieczornym slajdowisku (w zależności od warunków pogodowych)
 • sobota -  trasa turystyczna po Pojezierzu Drawskim dostępna dla suv i standardowych kamperów (ślady GPX)
 • niedziela -  trasa suv / kamper w kierunkach do wyboru Wałcz, Szczecin, Ustka (ślady GPX)

 

Pakiet 2 - off-road - sobota, trasy terenowe

Rozszerzenie pakietu 1 (dopłata)

 • sobota  - dwie trasy 4x4 do wyboru:
 1. samochody o DMC do 3,5t - koszt 150 zł
 2. samochody o DMC powyżej 3,5t - koszt 200 zł

 

Pakiet 3 - BóbrRajd - turystyczny Rajd Bobra

koszt 120 zł - za załogę

wpisowe obejmuje:

 • niedziela - uczestnictwo w Rajdzie Bobra, turystycznym rajdzie nawigacyjnym, jazda na nawigację wg. Roadbook’a, zadania paramedyczne oraz techniki linowe (most linowy), krótki marsz terenowy, jazdy sprawnościowe itp.

 

Dodatkowe opłaty:

 • baza / camping - 16 zł za 1 nocleg dla pojazdu typu camper / caravan, płatna przy wjeździe na teren
 • sobota - możliwość uczestnictwa w profesjonalnym szkoleniu medycznym prowadzonym na terenie zlotu - 30 zł / os. (chęć uczestnictwa należy zgłosić przed przyjazdem)
 • zestaw pamiątkowy - koszulka zlotowa + kubek zlotowy - 50 zł / zestaw

 

Dodatkowo osoba dorosła - 50 zł, dziecko 4-12 lat - 25 zł, dziecko < 4 lat - bez dopłat.

 

Teren bazy / campingu każdy rozlicza indywidualnie z jej zarządcami.

Wjazd na teren bazy / campingu obejmuje możliwość zaparkowania auta / rozbicia namiotu, korzystania z dostępnych sanitariatów. 

Dodatkowa opłata za korzystanie z pryszniców 5 zł/15 minut

Korzystanie z przyłącza do prądu 8 zł/h

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We are pleased to invite all users of vehicles from the Camper Van 4x4 / Adventure / Expedition vehicle group to a new event dedicated especially to you.

 

We want to welcome you in the regions of the Pojezierze Drawskie district, where we will set up special tracks and sightseeing routes where you will be able to visit the most interesting corners of this region, test the possibilities of your vehicles and meet other similarly crazy participants.

 

The whole meeting is to be a weekend meeting.

The base will be camping at the Siecino Lake.

The program is full, there will be no time for boredom.

Several tracks designed for different equipment weights and with different terrain requirements.

Also for vans without 4x4 drive.

 

Interesting conversations, interesting equipment, training, fire and slide shows.

 

Since the event is addressed to expedition vehicles, we foresee participation primarily for off-road and terrain vehicles adapted to travel (residential and social) with all-wheel drive, with a maximum weight of 12 tons.

We will accept such applications in the first place, of course, without excluding the participation of ordinary off-road vehicles with extensive housing and sanitary facilities.

We also allow the participation of non-terrain vehicles that meet the above requirements, i.e. residential and social. We have also provided tourist sightseeing routes for such participants.

 

 

Participation packages / fees

The package includes a tteam consisting of a vehicle + 2 people.
Each additional person is charged extra.

 

Package 1 - participant - Fri / Sat / Sun
entry fee PLN 300 for the team

the entry fee includes:

 • entry and participation at the rally, badges, occasional sticker, gift set
 • Saturday - participation in the evening slide (depending on weather conditions)
 • Saturday - tourist route around the Drawskie Lake District available for SUVs and standard motorhomes (GPX tracks)
 • Sunday - suv / camper route in directions to choose Wałcz, Szczecin, Ustka (GPX trails)

 

Package 2 - off-road - Saturday, off-road routes

Package 1 extension (surcharge)

 • Saturday - two 4x4 routes to choose from:

1. vehicles with permissible gross weight up to 3.5t - cost PLN 150
2. vehicles with permissible gross weight over 3.5t - cost PLN 200

 

Package 3 - BóbrRajd - touristic rally

cost PLN 120 - for the team

the entry fee includes:

 • Sunday - participation in the Beaver Rally, tourist navigation rally, navigation according to Roadbook, paramedical tasks and rope techniques (rope bridge), short off-road march, fitness rides, etc.

 

Additional fees:

 • base / camping - 16 PLN for 1 night for camper / caravan, payable at the entrance to the area
 • Saturday - possibility of participating in professional medical training conducted at the rally - 30 PLN / person. (participation must be notified before arrival)
 • souvenir set - t-shirt + cup - PLN 50 / set

 

Additionally, an adult - 50 PLN, a child 4-12 years - 25 PLN, a child <4 years old - no extra fees.

 

Base / camping area is individually settled with its managers.

Entering the base / camping includes the possibility of parking the car / pitching a tent, using the available sanitary facilities.

Additional fee for the use of showers 5 PLN / 15 minutes

Using the power connection 8 PLN / h